Regulamin snikey

 1. Postanowienia ogólne

  1. 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Snikey [zwanej dalej Portalem] świadczonej przez Wirtualny Konsjerż sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 11/5, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684478, o kapitale zakładowym 10.000 (dziesięć tysięcy 00/00) złotych, o numerze NIP 8672243492 i numerze REGON 367638830 [zwanej dalej Snikey].
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 2. Definicje

  1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, stworzone na jego podstawie, lub w załączeniu do niego mają znaczenie przypisane im poniżej:

   Klucz - Klucze mechaniczne lub wszelkie inne urządzenia dostępowe (w szczególności piloty do bram, lub karty magnetyczne) pozwalające na otwarcie Mieszkania, deponowane przez Użytkownika w Punkcie Partnerskim.

   Kod - Unikalny ciąg znaków generowanych indywidualnie na żądanie Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

   Kod Właściciela - Stały i unikalny dla każdego Konta wygenerowany Kod dodania nowych Kluczy.

   Mieszkanie - Nieruchomość lub inny obiekt, do którego dostęp możliwy jest dzięki Kluczom.

   Nadajnik - Urządzenie elektroniczne o funkcji lokalizacyjnej i identyfikacyjnej będące własnością Snikey załączone do Kluczy i pozwalające na zarządzanie nimi przez Punkt Partnerski.

   Polityka Prywatności - Reguły przetwarzania danych osobowych określonych na stronie internetowej Snikey

   Portal - Platforma elektroniczna w formie strony internetowej dostępnej pod adresem www.snikey.pl oraz jej podstronach, aplikacji mobilnej oraz innych programów komputerowych stanowiących zintegrowany i współzależny system pozwalający Użytkownikowi na generowaniu Kodu dostępu do Kluczy.

   Punkt Partnerski - Podmiot współpracujący ze Snikey w zakresie udostępniania i obsługi Skrytek wskazany w wykazie znajdującym się w Portalu.

   Rejestracja - Procedura założenia Konta.

   Reklamacja - Pisemnie złożone przez Użytkownika zastrzeżenia do sposobu wykonywania usługi przez Snikey, zgodnie z procedurą określoną w treści niniejszej umowy.

   Skrytka - Urządzenie służące do przechowywania Kluczy zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, otwierane po podaniu właściwego Kodu, znajdujące się w Punkcie Partnerskim.

   Snikey - Wirtualny Konsjerż sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 11/5, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684478, o kapitale zakładowym 10.000 (dziesięć tysięcy 00/00) złotych, o numerze NIP 8672243492 i numerze REGON 367638830.

   Wynagrodzenie - Suma pieniężna należna Snikey z tytułu świadczenia usługi zgodnie z wybranym planem taryfowym.

 3. Zasady działania Portalu

  1. 3.1. Portal prowadzony przez Snikey jest usługą elektroniczną pozwalającą na zautomatyzowane generowanie unikalnych ciągów znaków [zwanych dalej Kodami] pozwalających na korzystanie z sieci Skrytek znajdujących się na terenie Punktów Partnerskich.
  2. Skrytki są to urządzenia służące do przechowywania Kluczy, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, otwierane po podaniu właściwego Kodu, znajdujące się w Punktach Partnerskich [zwane dalej Skrytkami].
  3. Punkty Partnerskie są to podmioty współpracujące ze Snikey w zakresie udostępniania i obsługi Skrytek, wskazane w wykazie znajdującym się w Portalu [zwane dalej Punktami Partnerskimi].
 4. Punkty Partnerskie

  1. Informacje na temat lokalizacji i wskazówek dostępu do Skrytek umiejscowionych w Punktach Partnerskich [zwane dalej Parametrami Punktów Partnerskich] podawane są przez Punkty Partnerskie, które ponoszą wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i aktualność wskazanych Parametrów. Snikey prowadzi ewidencję Skrytek oraz Punktów Partnerskich i umożliwia Użytkownikom uzyskanie dostępu do informacji dostępowych podanych przez Punkty Partnerskie za pośrednictwem strony internetowej www.snikey.pl/lokalizacja.
  2. Snikey nie prowadzi weryfikacji Parametrów Skrytek, a jedynie wprowadza do Portalu aktualne dane ich dotyczące, a przekazane przez Punkty Partnerskie.
  3. Dostęp do Skrytek oraz systemu obsługującego autoryzację Kodów mają wyłącznie pracownicy Punktów Partnerskich, za co odpowiedzialność ponoszą Punkty Partnerskie.
  4. Korzystanie z Punktów Partnerskich ograniczone jest godzinami ich otwarcia. Snikey nie odpowiada za przypadki, w których Punkty Partnerskie nie działają w normalnych godzinach funkcjonowania, natomiast dokłada wszelkich starań, by informować Użytkowników o takich przeszkodach.
  5. Snikey dokłada starań dla zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług. W tym celu każdy Punkt Partnerski jest sprawdzany przez SNIKEY we właściwym zakresie, ze szczególnym naciskiem na przyjazną i profesjonalną obsługę, jak również na zainstalowane systemy zwiększające bezpieczeństwo Kluczy (np. alarmy, kamery).
  6. Jeżeli Klucz ma wartość wyższą niż 50 złotych, Snikey rekomenduje dodatkowe ich ubezpieczenie przed utratą, lub kradzieżą.
  7. W przypadku dłuższej czasowej niedostępności lub zamknięcia Punktu Partnerskiego Użytkownik otrzyma od Snikey informację o możliwości odbioru Kluczy, lub o możliwości ich przeniesienia do dostępnych najbliższych Punktach Partnerskich, jeżeli będzie istniała taka możliwość.
 5. Rejestracja

  1. Dla korzystania z usługi Użytkownik musi przejść procedurę zakładania konta [zwaną dalej Rejestracją]. Kontem w Portalu jest zbiór zasobów prowadzony przez Snikey dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login). W tym zbiorze są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.
  2. Użytkownikami Portalu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Rejestracja następuje za pośrednictwem formularza umieszczonego w Portalu.
  3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z Portalu pomiędzy Użytkownikiem a Snikey.
  4. Po zakończeniu Rejestracji Użytkownik otrzyma losowo wygenerowany Kod dodania nowych Kluczy, który jest stały i unikalny dla każdego konta [zwany dalej Kodem Właściciela].
  5. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po dokonaniu Rejestracji w Portalu Użytkownik nie usuwa danych zawartych w ustawieniach Konta, a także nie podaje danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
  6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Portalu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Snikey, w tym serwisów społecznościowych (np. Airbnb), powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej, lub aplikacji mobilnej Portalu.
  7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
  8. Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Snikey.
  9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta osobom trzecim, za wyjątkiem współpracowników Użytkownika za działania których ponosi on odpowiedzialność jak za swoje (np. pracowników).
  10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który zdeponował Klucze w Skrytce, lub nie jest konsumentem.
 6. Korzystanie z Portalu

  1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Portalu lub szkodzą Użytkownikom.
  2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Portalu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Snikey lub Użytkowników (w szczególności logo Punktów Partnerskich). Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody Snikey i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Portalu oraz Użytkowników.
 7. Korzystanie z Punktów Partnerskich

  1. Snikey świadczy usługi wyłącznie w zakresie elektronicznej obsługi Portalu i umożliwienia generowania za jego pośrednictwem Kodów. W szczególności nie świadczy usług przechowania Kluczy, ani obsługi Skrytek i Punktów Partnerskich.
  2. Snikey nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem korzystanie z Skrytek przez Użytkowników i Punkty Partnerskie. Snikey współpracuje z Użytkownikami i Punktami Partnerskimi w celu ustalenia sprawców i okoliczności ewentualnych kradzieży, lub innych szkód z powyższego powodu poprzez udzielanie informacji zawartych w bazach danych Portalu oraz innych posiadanych wiadomości.
  3. Po dodaniu Kluczy w systemie Użytkownik może zdeponować je w dowolnym Punkcie Partnerskim. Aktualna lista oraz dokładne adresy i godziny otwarcia tych Punktów są dostępne w Portalu. Do zdeponowania Kluczy po raz pierwszy konieczne jest okazanie Kodu Właściciela.
  4. Punkt Partnerski ma prawo odmówić przyjęcia Kluczy, jeżeli powodowałoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa Skrytki, lub innych Kluczy lub naruszało postanowienia Regulaminu, lub przepisów prawa, w tym w szczególności te dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przeciwpożarowych. W takiej sytuacji, Punkt Partnerski może zasugerować Użytkownikowi usunięcie elementów stanowiących ww. zagrożenie.
  5. Deponując Klucze w Punkcie Partnerskim, Użytkownik ma obowiązek upewnienia się, że obsługa dołączy do każdego z dodanych przez niego wcześniej w systemie Kluczy działające elektroniczne urządzenie identyfikacyjne [zwane dalej Nadajnikiem]. Nadajniki są przechowywane w Punktach Partnerskich.
  6. Poprawne dodanie Kluczy do systemu zostanie potwierdzone przesłaniem Użytkownikowi wiadomości e-mail lub innymi środkami komunikacji elektronicznej właściwymi dla Portalu.
  7. Po zdeponowaniu Kluczy w Punkcie Partnerskim, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Portalu.
  8. Nadajnik jest własnością Snikey. Snikey ma prawo wezwać Użytkownika do jego zwrotu w terminie 48 godzin za pośrednictwem adresu e-mail, lub telefonicznie.
  9. Jeżeli Nadajnik nie zostanie zwrócony przez Użytkownika we wskazanym wyżej terminie, Snikey ma prawo obciążyć go kwotą 15 złotych za każdy niezwrócony Nadajnik. Jeżeli szkoda z powodu utraconych w ten sposób Nadajników przekracza wskazaną w zdaniu pierwszym kwotę, to Snikey ma prawo dochodzić jej na zasadach ogólnych.
  10. Zabrania się umieszczania wraz z Kluczami urządzeń elektronicznych, których praca mogłaby utrudniać lub zakłócać działanie Nadajnika.
  11. Dla prawidłowego korzystania z Portalu Użytkownik powinien upewnić się że:
   1. Klucze zostaną dostarczone do wybranego Punktu Partnerskiego nie później niż na godzinę przed ich planowanym następnym odbiorem,
   2. osoba odbierająca Klucze zna lokalizację właściwego Punktu Partnerskiego,
   3. Użytkownik przekaże właściwy Kod odbioru odpowiedniej osobie mającej odebrać Klucze; w przypadku posiadania więcej niż jednego kompletu Kluczy w systemie Użytkownik zapewni, że właściwa osoba otrzyma właściwy Kod odbioru;
   4. Kod odbioru Kluczy pozostanie poufny, z zastrzeżeniem dostępu osób upoważnionych przez Użytkownika.
 8. Kody

  1. Kody generowane przez Portal przeznaczone są do identyfikacji osób upoważnionych do odbioru i deponowania Kluczy w Punktach Partnerskich, lub innych zbliżonych celów.
  2. Każdy Kod upoważnia do jednorazowego odebrania Kluczy z Punktu przez osobę posiadającą Kod bez żadnej dodatkowej weryfikacji, z wyjątkiem Kodu wielokrotnego użytku możliwego do wygenerowania w ramach abonamentu.
  3. Odbiór Kluczy możliwy jest jedynie przez osobę posługującą się ważnym Kodem. Należy go podać pracownikowi Punktu Partnerskiego. Punkty Partnerskie nie posiadają innych metod weryfikacji tożsamości Użytkowników.
  4. Użytkownik może przekazać Kod dowolnej osobie trzeciej wedle własnego uznania, w tym w szczególności swoim pracownikom (w przypadku, gdy konto jest własnością podmiotu gospodarczego). Za działania takiej osoby odpowiada Użytkownik. Użytkownik może do tego użyć opcji automatycznego wysłania powiadomienia o wygenerowanym kodzie na podany adres email, co nie zwalnia Użytkownika z upewnienia się, że osoba trzecia otrzymała Kod. Snikey nie przechowuje informacji o treści wiadomości przekazywanych tą drogą.
  5. Snikey nie posiada ani nie przechowuje wiedzy na temat przeznaczenia zdeponowanych Kluczy, a w szczególności, jeśli Klucze te służą do otwierania mieszkania, Snikey nie posiada wiedzy na temat jego adresu. Jeśli użytkownik opcjonalnie wprowadził takie informacje w Portalu, to taka możliwość istnieje wyłącznie dla jego wygody i na jego ryzyko.
  6. W przypadku korzystania z Portalu w ramach abonamentu Użytkownik może skorzystać z opcji wygenerowania wielokrotnego Kodu. Po zakończeniu abonamentu Kod ten będzie automatycznie dezaktywowany. Kod wielokrotnego odbioru umożliwia odebranie przez osobę posiadającą taki Kod danych Kluczy wielokrotnie. Kod ten jest przypisany do jednego kompletu Kluczy i umożliwia wielokrotny odbiór tylko tego kompletu. SNIKEY zaleca, aby Kod ten był udostępniany przez Użytkownika tylko osobom zaufanym. Użytkownik posiada w każdej chwili możliwość anulowania takiego Kodu. Anulowanie sprawia, że odbiór Kluczy przy użyciu danego Kodu nie będzie ponownie możliwy. Po anulowaniu Kodu Użytkownik może wygenerować nowy Kod, nawet dla tej samej operacji.
  7. Jeżeli Klucze nieobjęte ważnym abonamentem zostały zdeponowane na okres ponad 30 dni bez aktywności w tym okresie, Snikey naliczy opłatę stałą za utrzymanie systemu o równowartości ceny zakupu pojedynczego Kodu z oferty Snikey za każde kolejne rozpoczęte 30 dni bez aktywności.
  8. Jeśli Użytkownik posiada wcześniej zakupione Kody odbioru na swoim Koncie, opłata stała za utrzymanie systemu zostanie automatycznie pobrana. Jeśli nie – naliczony zostanie debet, który użytkownik będzie zobowiązany uregulować w ciągu 7 dni od jego powstania, lub przy najbliższym okresie rozliczeniowym. Do czasu uregulowania debetu rezerwacja danego kompletu kluczy nie będzie możliwa.
  9. W przypadku nieuregulowania płatności w okresie kolejnych 30 dni, opłata ta będzie dalej naliczana za takie same okresy. Snikey ma prawo odebrać Klucz od Punktu Partnerskiego i oddać go na przechowanie osobie trzeciej albo pozostawić ten Klucz w Punkcie Partnerskim na przechowanie na koszt i ryzyko Użytkownika. W takim przypadku Snikey ma prawo obciążyć Użytkownika wszelkimi kosztami związanymi z przechowywaniem Klucza u osoby trzeciej, w tym wynagrodzenia Punktu Partnerskiego. Koszt ten będzie nie mniejszy niż równowartość ceny zakupu pojedynczego Kodu odbioru wygenerowanego w Portalu;
  10. Snikey może odesłać Klucz na adres korespondencyjny Użytkownika, na jego koszt i ryzyko, o ile ten adres ten został wskazany w Snikey.
  11. Za brak aktywności uznaje się brak odbioru kluczy w terminie 30 dni od ostatniej aktywności (wykupienia usługi, zwrotu lub odbioru kluczy), lub niewykupienie usługi abonamentowej w tym okresie.
  12. Rozpoczęcie naliczania 30 dni bez aktywności odbywa się po dokonaniu oddania kluczy do Punktu Partnerskiego lub po zakończeniu okresu obowiązywania abonamentu dla danego kompletu kluczy.
 9. Kwestie techniczne

  1. W celu rozwoju Portalu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii Snikey przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania Użytkownicy informowani są w najwcześniejszym możliwym terminie.
  2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Portalu, utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Portal, w szczególności nie mogli się zalogować, generować Kodów.
  3. W przypadku wystąpienia awarii technicznej, Snikey może:
   1. W przypadku kluczy w aktywnym abonamencie przedłużyć aktywny abonament o czas trwania awarii technicznej,
   2. W przypadku kluczy niebędących w aktywnym abonamencie umożliwić ponowne wygenerowanie Kodów, które nie mogły zostać wykorzystane w trakcie trwania awarii.
  4. Snikey ponosi odpowiedzialność jedynie za wygenerowanie Kodu. Snikey nie ponosi w żadnym wymiarze odpowiedzialności za faktyczne pozostawienie Kluczy w Skrytce.
  5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem systemu informatycznego Portalu inny niż wskazany powyżej. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Snikey podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.
 10. Wynagrodzenie Snikey

  1. Usługi świadczone przez Snikey w ramach Portalu są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Użytkownik. Należności te naliczane są na bieżąco zgodnie z wybranym planem taryfowym [zwanym dalej Wynagrodzeniem] i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe indywidualnie dla każdego Klucza. Okresem rozliczeniowym jest 30 dni kalendarzowych rozpoczynające się w dniu następującym po dniu, w którym w Portalu zostały dodane dane Klucze.
  2. Rozpoczęcie korzystania z usługi możliwe jest po uiszczeniu Wynagrodzenia.
  3. Wynagrodzenie zawiera należności publicznoprawne, w tym podatek VAT.
  4. Płatności pobierane są za pośrednictwem zewnętrznego portalu – Snikey nie odpowiada za dane podane firmie zewnętrznej potrzebne do realizacji płatności.
  5. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Snikey opłatami lub prowizjami.
  6. Za usługi świadczone w ramach Portalu, Snikey wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.
  7. Wynagrodzenie Snikey uiszczane jest z tytułu wygenerowania Kodu, Snikey nie ponosi odpowiedzialności za jego wykorzystanie.
  8. Snikey może zrezygnować z naliczenia opłaty za usługę w formie rabatu na nią.
 11. Prywatność

  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Snikey zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z regułami przetwarzania danych osobowych określonych na stronie internetowej Snikey [zwanych dalej Polityką Prywatności].
 12. Komunikacja

  1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody, oświadczenia lub inne informacje powinny mieć formę pisemną listu poleconego lub wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
  2. Użytkownik może kontaktować się z Snikey w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
   1. pisemnej na adres korespondencyjny: Wirtualny Konsjerż sp. z o.o. 01-210 Warszawa, ul. Kolejowa 45a/113
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
  3. W razie wątpliwości za datę doręczenia korespondencji uznaje się:
   1. w przypadku listu poleconego: datę potwierdzenia odbioru tego listu, datę adnotacji poczty o odmowie przyjęcia listu przez adresata, datę zamieszczenia adnotacji poczty, że adresat zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania lub datę pieczęci poczty o zwrocie listu nadawcy w związku z dwukrotnym awizowaniem,
   2. w przypadku korespondencji w postaci elektronicznej – datę wysłania wiadomości e-mail, o ile została ona wysłana w dniu roboczym do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego CET (UTC+1). W przeciwnym przypadku za datę doręczenia przyjmuje się następny dzień roboczy.
   3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Snikey o każdej zmianie adresów do doręczeń, adresów mailowych w terminie najpóźniej siedmiu dni od zaistnienia zmiany. Do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie, korespondencję uznaje się za skutecznie wysłaną i doręczoną pod dotychczas obowiązujący adres.
  4. Wszelkie zmiany danych kontaktowych nie stanowią zmiany Regulaminu.
 13. Rozwiązanie umowy

  1. Świadczenie usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.
  2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Snikey, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
  3. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Snikey za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
  4. Jeżeli korzystanie przez Użytkownika z Portalu naraża na niebezpieczeństwo wystąpienia szkody Snikey, Portal, lub innych Użytkowników, Snikey jest uprawniony do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług na rzecz takiego Użytkownika i zablokowania dostępu do Portalu.
  5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Snikey, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Portalu, bez uprzedniej zgody Snikey.
  6. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Snikey lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej [zwane dalej Reklamacją].
  7. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Portalu (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
  8. Snikey rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Snikey zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
  9. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Snikey może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
  10. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Snikey w ramach Reklamacji (Odwołanie) w sposób opisany w postanowieniach końcowych.
  11. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który uiścił na rzecz SNIKEY opłatę abonamentową i nie wyczerpał usług objętych tą opłatą nie może on żądać od SNIKEY zwrotu opłaty abonamentowej w części, jaka odpowiada niewykorzystanym przez niego usługom objętym tą opłata. Nie dotyczy to Użytkowników będących konsumentami, którym przysługuje zwrot z tytułu niewykonanych przez Snikey usług. Zwrot środków możliwy jest po zgłoszeniu takiego wniosku w formie elektronicznej na adres [email protected], a SNIKEY zobowiązuje się rozpatrzyć taki wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania.
  12. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Kodów otrzymanych od Portalu za darmo w ramach promocji organizowanych przez Snikey, ani ich równowartości pieniężnej.
  13. Jeśli Użytkownik uiścił na rzecz Snikey opłatę abonamentową i nie wyczerpał wszystkich usług objętych tą opłatą, Snikey może rozwiązać umowę tylko przy zachowaniu jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Z upływem tego terminu Użytkownik nie może żądać od SNIKEY zwrotu opłaty abonamentowej w części, jaka odpowiada niewykorzystanym przez niego usługom. Zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.
 14. Zmiany Regulaminu

  1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
  2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Snikey poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w Koncie adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 15. Postanowienia Końcowe

  1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
  3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Portalu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Snikey. Postanowienia nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.
  4. Jeśli uprawnienia płynące z niniejszego Regulaminu nie będą wykonywane przez którakolwiek ze Stron, nie będzie to oznaczało zrzeczenia się tych uprawnień, chyba że z okoliczności będzie wynikało co innego.
Podziel się opinią