POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI do dnia 25.05.2018

 1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Snikey.
  2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Snikey i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Snikey. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Snikey.
  3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Snikey w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Użytkownik, który korzysta z Portalu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Portal oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności w sposób wyraźny poprzez zaznaczenie właściwego okna w formularzu rejestracji.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Portal lub aplikacji mobilnej może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Portalu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Snikey. Polityka ochrony prywatności, obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
  6. Portal jest zaprojektowany tak, aby umożliwiać pełną anonimowość Użytkownikom i deponowanym w Punktach Partnerskich Kluczom. W szczególności na Nadajnikach umieszcza się żadnych elementów pozwalających na identyfikację przeznaczenia Klucza, a dane osobowe nie są przesyłanie pomiędzy Użytkownikiem, a Punktem Partnerskim. Identyfikacja następuje jedynie na podstawie Kodu.
 2. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

  1. Dane Konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie dane takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika.
  2. Dane osobowe Użytkowników: Snikey w ramach Portalu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Snikey jest uprawniona do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
  3. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Snikey jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Portalu lub usług podmiotów zewnętrznych.
  4. Uzupełnianie pozyskanych danych: Snikey jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
  5. Ankiety: Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet, za zgodą Użytkownika, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Portalu, Snikey zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Snikey do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Snikey. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
  6. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Portalu organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
 3. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

  1. Snikey jest uprawniona do gromadzenia w ramach Portalu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
  2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Portalu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Portalu bez konieczności ponownego logowania się. Snikey zbiera w ramach Portalu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
  3. Snikey może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Portalu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 4. Wykorzystanie zgromadzonych danych

  1. Snikey jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Portalu w następujących celach:
   1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
   2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Portalu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
   3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe;
   4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
   5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz
   6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Portal, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
  2. Snikey jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Portal danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 5. Udostępnianie danych

  1. Snikey może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez Snikey.
  2. Snikey nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
   1. Snikey może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Portal, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
   2. Snikey zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Portal w walce z oszustwami i nadużyciami w Portalu w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Portal, zgodnie w wymogami prawa.
  3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Snikey zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Portalu.
  4. Snikey może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Portal lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 6. Metody kontroli po stronie Użytkownika

  1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Portal są poprawne.
  2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Portal, np. Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
  3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nieodwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
 7. Bezpieczeństwo

  1. Wszystkie zbierane przez Snikey dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Portalem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Snikey wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 8. Zmiana postanowień

  1. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 1 stycznia 2018 roku. W razie konieczności Snikey może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku postanowienia Regulaminu Portalu w zakresie jego zmian stosuje się odpowiednio.
 9. Dane kontaktowe

  1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej w sposób odpowiedni dla reklamacji wskazany w Regulaminie.
Podziel się opinią